0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při zprostředkovávání zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu portálu www.cestovka29.cz, který je provozovaný obchodní společností CESTOVKA29.cz s.r.o., se sídlem U Nemocnice 837/2, Ostrava-Petřkovice, PSČ 725 29, IČ 037 88 725, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 61368.

I. Úvodní ustanovení

Cestovní agentura CESTOVKA29.cz s.r.o., (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů a provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o obchodním zastoupení, vztahující se k prodeji zájezdu dané CK.

CESTOVKA29.cz. s.r.o. neposkytuje zájezdy jako služby na vlastní odpovědnost.

U každého zájezdu je vždy na webové stránce CA www.cestovka29.cz uveden pořadatel zájezdu, tedy konkrétní CK, která je pořadatelem toho kterého zájezdu, pro kterou CA zprostředkovává daný zájezd.

Všechny cestovní kanceláře, jejichž zájezdy jsou prostřednictvím CA nabízeny, jsou řádně pojištěny proti úpadku CK, přičemž doklad o tomto pojištění proti úpadku, CA předloží zájemci o uzavření smlouvy o zájezdu, na jeho žádost k nahlédnutí.

II. Objednání zájezdu

Každý zákazník CA, uživatel portálu www.cestovka29.cz, si může nezávazně objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd nebo jen učinit nezávaznou poptávku nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu.

Objednávka je považována za platnou tehdy, pakliže je řádně a kompletně vyplaněna a odeslána přes objednávkový formulář.

Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky sám neučí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí.

Zákazník CA je v objednávce povinen uvést pravdivé a nerozporuplné informace (např. neplatné telefonní číslo, email atd). V případě když zákazník CA v objednávce uveden nepravdivé popřípadě rozporuplné informace, jak je uvedeno výše, vyhrazuje si CA právo odmítnout objednávky nebo poptávky, a to i bez zpětného informování zákazníka.

Tím, že zákazník CA učinění objednávku nebo poptávku, uděluje souhlas se svým zařazením do zákaznického systému CA a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

CA si také vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky klientů, kteří již dříve podepsali smlouvu o zájezdu a následně neuhradili objednaný zájezd, nebo těch klientů, kteří opakovaně neodeslali zpět do CA již podepsanou smlouvu o zájezdu.

III. Rezervace

I přes velmi častou aktualizaci volných míst, však CA v momentě objednávání zájezdu zákazníkem nemá informace, zda je daný zájezd volný či nikoli, protože mohl být v tu samou dobu vyprodán. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru.

Po přijetí platné nezávazné objednávky zájezdu, v případě, že má objednávka všechny náležitosti, provede zástupce CA ověření dostupnosti zájezdu a v případě, kdy je zájezd dostupný, provede rezervaci objednaného zájezdu u CK, která zájezd pořádá.

Rezervaci zájezdu je možno provést pouze v průběhu provozní doby pořadatele zájezdu, tedy té které CK. Některé CK nemají provozní dobu také o víkendech či svátcích a z tohoto důvodu může být objednávka klienta vyřízena nejdříve nejbližší následující pracovní den.

Jakmile je provedena rezervace požadovaného zájezdu, je klient, ze strany pracovníka CA, kontaktován telefonicky. V případě, kdy není možno klienta telefonicky kontaktovat, jsou ze strany pracovníka CA informace klientovi zaslány v elektronické formě e-mail, popřípadě ve formě SMS. Klient je informován o konečné cenové kalkulaci zájezdu, době úhrady požadovaného zájezdu a délce platnosti rezervace.

V situaci, kdy není možno rezervaci uskutečnit, zejména s ohledem na vyčerpání kapacity daného zájezdu, pracovník CA neprodleně o této skutečnosti informuje klienta telefonicky, popřípadě formou SMS nebo elektronickou formou e-mail.

CA nenese odpovědnost za nedostupnost nezávazně objednaného zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK. Klient dále nemá nárok na náhradu vzniklé škody, v případě nedostupnosti nezávazně objednaného zájezdu, vůči CA. Veškerá takto vzniklá škoda jde k tíži konkrétní CK.

IV. Smlouva o zájezdu

V případě, kdy zákazník CA vysloví souhlas s cenovou nabídkou zájezdu a také s délkou rezervace, poskytne pracovníkovi CA své identifikační údaje, je mu zaslán, ze strany CA, návrh smlouvy o zájezdu.

Dle dohody se zákazníkem je mu tento návrh smlouvy o zájezdu zasílán e-mailem nebo faxem, popřípadě poštou. Nedílnou součástí každého návrhu smlouvy o zájezdu jsou všeobecné obchodní podmínky pořádající CK a také potvrzení o pojištění CK proti úpadku.

S návrhem smlouvy o zájezdu CA zasílá pokyny pro vyplnění smlouvy o zájezdu a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku případně pouze doplatku, potvrzení pojištění proti úpadku CK a další náležící dokumenty.

Po obdržení návrhu smlouvy o zájezdu, je povinností zákazníka zkontrolovat údaje, v tomto návrhu smlouvy uvedené, a do doby platnosti rezervace zájezdu podepsanou smlouvu zaslat zpět CA. CA nenese žádnou odpovědnost za následky způsobené uvedením chybných údajů zákazníkem při vyplnění smlouvy o zájezdu.

Smlouva o zájezdu zaslaná v elektronické podobě formou e-mailu, popřípadě faxem má platnost originálu.

Smlouva o zájezdu se stává závaznou v okamžiku, kdy dojde k jejímu podepsání a dodání dokladu k platbě zájezdu. U zájezdů Last Minute se stává smlouva o zájezdu závaznou v okamžiku uhrazení celkové ceny zájezdu.

Smlouvy o zájezdu nabývá účinnosti okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK.

V případě, kdy je uskutečnění zájezdu podmíněno dosažením určitého počtu zákazníků, uvede výslovně tuto skutečnost pořádající CK v potvrzení o zájezdu, když uvede také lhůtu, ve které je povinna zákazníkovi nejpozději oznámit zrušení zájezdu z důvodu nedosažení určitého počtu zákazníků.

Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA nenese žádnou odpovědnost za následky způsobené opožděnou platbou ze strany zákazníka.

V případě, že zákazník nedodrží termín zaslání smlouvy o zájezdu nebo splatnosti zálohy či doplatku ceny zájezdu, je CA a CK oprávněna ke stornování rezervace nebo zájezdu.

V případě, kdy zákazník nedodá smlouvu o zájezdu řádně a včas ve sjednané lhůtě, avšak v této lhůtě provede úhradu zájezdu, identifikovanou příslušným variabilním symbolem a platba bude v této lhůtě připsána na bankovní účet CA, je zájezd závazně objednán.

V. Platební podmínky

Pokud cestovní smlouva nestanoví jinak, je u zájezdů objednaných více než 1 kalendářní měsíc před jejich zahájením požadována úhrada zálohy zpravidla ve výši 50% z celkové ceny zájezdu. Úhrada doplatku do plné ceny zájezdu je vyžadována 1 kalendářní měsíc před zahájením zájezdu, pokud cestovní smlouva nestanoví jinak.

V případě zájezdů Last Minute a zájezdů objednaných méně než 1 kalendářní měsíc před jejich zahájením, zákazník platí vždy celou cenu zájezdu.

Placení zálohy i doplatku probíhá na účet CA, popřípadě na účet CK, dle závislosti na podmínkách té které CK, o kterých je klient informován při zaslání návrh smlouvy o zájezdu.

V případě platby na účet CK je klient povinen dodat plnohodnotný doklad o platbě z internetového bankovnictví nebo z vkladové přepážky příslušné banky. Doklad o platbě z internetového bankovnictví nebo z vkladové přepážky příslušné banky slouží jako závazný doklad o zaplacení. V případě, že by finanční prostředky, takto zaplacené, nebyly připsány na bankovní účet CA, je CA oprávněna zaplacení těchto finančních prostředků po klientovi vymáhat.

CA neakceptuje úhrady prováděné prostřednictvím sběrných boxů bank. Klient je povinen k úhradě použít takovou formu, která umožní včasné připsání platby na bankovní účet CA popřípadě CK.

CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení kromě přímé platby na pobočce CA. Platbu je možné provést převodem nebo na pobočce banky. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou.

V případě, že zákazník zaplatí na účet příslušné CK, CA neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u CK odlišný od variabilního symbolu u CA). V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je CA oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, vrací CK zákazníkovi přeplatek na základě žádosti zákazníka CA.
Veškeré platby dle smlouvy o zájezdu se považují za uhrazené v okamžiku, kdy je příslušná platba připsána na bankovní účet CA popřípadě CK.

VI. Odbavení (doklady k cestě)

Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK.

Termín dodání těchto dokladů závisí na termínu zájezdu a na destinaci, kterou chce zákazník navštívit.

Pokyny na cestu obdrží zákazník přibližně jeden týden před odjezdem, a to od CA nebo pořadatelské CK. Letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti.

CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, poskytne mu však potřebnou součinnost k jejich získání.

V případě zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány zákazníkovi v nejbližším možném termínu po uzavření smlouvy o zájezdu a po uhrazení ceny zájezdu.

Dodání potřebných dokladů (pokyny, vouchery, letenky atd.) zákazníkovi, které jsou nezbytné pro jeho účast na zájezdu, jsou podmíněny úplným uhrazením ceny zájezdu. Pokud není zájezd plně uhrazen ve stanoveném termínu, je CK oprávněna zájezd zrušit.

Povinností každého cestujícího je mít platný cestovní doklad, přičemž každá země může mít stanovenou odlišnou minimální platnost cestovního dokladu pro návrat z dané země. Pořádající CK sdělí zákazníkovi vhodným způsobem, ještě před uzavřením smlouvy o zájezdu údaje o pasových a vízových požadavcích a také o lhůtách pro jejich vyřízení.

Cizí státní příslušníci jsou povinni ověřit si informace týkající se vstupu do dané země, přičemž jsou povinni si sami vyřídit vízové formality před plánovaným odjezdem.

Za neudělení či udělení víza zákazníkům nenese CA žádnou odpovědnost. Toto jde k tíži zákazníků.

VII. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK.

V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ceny zájezdu ještě před jeho rezervací.

Lhůta pro vyžádání zájezdu je v rozmezí 3-10dnů.

Při úspěšné rezervaci (vyžádání zájezdu) se stává zaplacená záloha ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK.

V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi záloha vždy vrací v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.

VIII. Storno podmínky

Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd zakoupen a která jej pořádá. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje.

IX. Zákaznický systém

Součástí služeb CA je i bezplatné zasílání zvláštních nabídek a nabídek Last Minute pro zákazníky registrované do zákaznického systému.

CA si dále vyhrazuje právo nepravidelného zasílání nevyžádaných zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA. Zákazník má možnost kdykoli zrušit svou registraci v zákaznickém systému.

X. Reklamace

Společnost CESTOVKA 29.cz s.r.o. je cestovní agenturou a neodpovídá za služby, které poskytuje pořádající CK. Z tohoto důvodu není oprávněna řešit reklamace zájezdů jménem pořádajících CK.

Společnost CESTOVKA29.cz s.r.o. odpovídá za škodu vzniklou zákazníkům pouze z titulu poskytnutí špatných informací pracovníky CA při uzavírání smlouvy.

Společnost CESTOVKA29cz. s.r.o. neodpovídá zákazníkům za škodu vzniklou z titulu poskytnutí služby zájezdu tou kterou CK, která zájezd pořádala. Odpovědnost za škodu jde k tíži CK, která daný zájezd pořádala.

Reklamace zájezdů se řídi reklamačním řádem pořádající CK.

Reklamaci zájezdu je zákazník povinen zaslat písemně na adresu pořádající CK, popřípadě elektronickou formou na CA, která tuto postoupí pořádající CK.

Zákazník je povinen uplatnit reklamační nároky (vady zájezdu) u příslušné CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, anebo v případě, kdy se zájezd neuskutečnil ode dne, kdy měl být zájezd ukončen dle smlouvy o zájezdu. Lhůta k reklamaci (uplatnění vad zájezdu) je zachována také v případě, pokud byla tato písemně uplatněna řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK.

Reklamace (uplatnění vad zájezdu) musí obsahovat údaje, které jsou potřebné k identifikaci daného zájezdu a daného zákazníka, tedy:

  • číslo smlouvy o zájezdu
  • datum uzavření smlouvy o zájezdu
  • název pořádající CK
  • specifikace vady poskytnutého zájezdu
  • to, čeho se zákazník domáhá

--- bezplatné odstranění vady

--- poskytnutí náhradního plnění, pakliže je to vzhledem k povaze plnění možné

--- přiměřenou slevu z ceny zájezdu

  • v případě, pokud zákazník požaduje slevu z ceny zájezdu bankovní spojení zákazníka,
  • reklamační protokol z místa pobytu, podepsaný delegátem CK, nejlépe také s podpisem osoby vlastníka objektu, popřípadě fotografiemi atd., v případě, pokud je reklamace uplatňována přímo na místě poskytovaných služeb.

V ostatním se řídí právo zákazníka, z titulu uplatnění vady zájezdu, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů, zejména dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje CA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Cestovní agentura CESTOVKA29.cz s.r.o. zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, případně do doby písemného odvolání souhlasu daného klientem.

Osobní údaje nejsou poskytovány, ani prodávány pro potřeby třetích stran, slouží pouze pro potřeby CA a můžou být využity ke zlepšení poskytovaných služeb a k obchodním a marketingovým účelům CA. 

 

Zpracován osobních údajů

 

GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

 

V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. To, že nová pravidla byla přijata formou evropského nařízení, znamená především jejich jednotnou platnost ve všech státech EU.

 

Účel zpracování

 

Zpracovatel se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje pouze pro stanovený účel zpracování (dále jen „Účel zpracování“), kterým se rozumí (a) ve vztahu mezi Správcem a Zpracovatelem je tímto účelem řádné poskytování Služeb dle Smlouvy o poskytování služeb a (b) ve vztahu k subjektům údajů je tímto účelem poskytování služeb cestovního ruchu a s tím spojené.

 

Zaměstnanci

 

Zpracovatel zajistí spolehlivost všech zaměstnanců, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů a mají k nim přístup. Zaměstnanci jsou písemně zavázaní k zachování mlčenlivosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zaměstnance se rozumí pracovníci pracující ve společnosti Cestovka29.cz s.r.o. na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, smlouvy o výkonu funkce či jiné obdobné funkce.

 

Zapojení dílčích zpracovatelů

Zpracovatel je oprávněn zapojit do zpracování dílčího (dalšího) zpracovatele pouze v případě, že má Zpracovatel uzavřenou smlouvu s dílčím (dalším) zpracovatelem do zpracování osobních údajů nebo jeho částí, na základě které bude dílčí zpracovatel povinen dodržovat při svém zapojení do zpracování osobních údajů (nebo jeho částí) povinnost a podmínky nikoliv mírnější, než jsou povinnosti. V případě, že dílčí zpracovatel nebude usazen v Evropské unii, Zpracovatel splní své veškeré povinnosti související s předáním Zpracovaných osobních údajů do třetích zemí v případě, že FO poskytne písemný souhlas.